070 608 37 32 info@norarostfria.se

Kvalitets och Miljöpolicy Nora Rostfria AB

Kvalitet och miljötänkande är framgångsfaktorer och en förutsättning för positiv utveckling av företaget och våra intressenter samt samhället i stort.

Nora Rostfria AB verkar genom sitt kvalitets och miljöarbete inom industriinstallationer för att förebygga förorening, spara energi, visa åtagande att följa tillämpliga och bindande krav, samt ständig förbättring av ledningssystemet och i alla lägen med kunden som ledstjärna uppvisa och inge kundens förtroende för vår förmåga som en professionell industriinstallatör med högt kvalitetstänkande.

Genom användande av ny teknik och material kan effektiva industriinstallationer ge optimala produktionsförutsättningar för industrikunder. Nora Rostfria AB skall stödja kunder vid val av material när kunden så önskar.

Vid val av teknik och material beaktar vi minimal miljöpåverkan med högsta kvalitet för kunden.
I nära samarbete med våra kunder arbetar vi för fortsatt utveckling av våra tjänster samt service ut till kund. Med hjälp av god kvalitet och service upprätthåller vi långsiktiga kundkontakter. I vårt arbete uppfyller vi tillämpliga lagar och föreskrifter. Nora Rostfria AB utvecklar sitt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitets och miljöpolicyn efterlevs. Grundkravet är att lagar och föreskrifter efterlevs.

Uppföljning och uppdatering av våra kvalitets och miljömål sker regelbundet och vi gör inför varje större projekt en planering både gällande kvalitet och miljö där vi också följer upp och går igenom eventuella avvikelser för att kunna utveckla och förbättra vår verksamhet

Avvikelser rättas till snarast och dokumenteras för att förebygga att bli återkommande i den dagliga verksamheten.

Personal och arbetsledning har ett avtal som säger att alla avvikelser både gällande kvalité och miljö måste redovisas och tas upp för diskussion för framtida förbättringar.

Vi uppdaterar oss kontinuerligt och fortbildar personal och arbetsledning för att kunna bedriva vår dagliga verksamhet utan att i onödan sätta avtryck på miljön och uppnå maximal kundtillfredsställelse med hög kvalitet.

Denna kvalitets och miljöplan har uppdaterats och antagits i styrelsen i samband med ledningens genomgång.

Anna Marcusson